Tweak SSD & 8GB Ram cho máy

Sau khi nâng cấp ổ SSD (intel x25 160gb) và 8gb Ram cho con MBP của mình. Mình đã tham khảo trên internet các hình thức căn chỉnh để tối ưu hóa hệ thống.

1. Tắt sudden motion sensor(cảm biến chuyển động bất ngờ): Đây là cảm biến dùng cho ổ cứng truyền thống, nó nhận ra máy bị di chuyển bất ngờ như rơi hay văng. Khi dùng ổ SSD vì ổ SSD không dùng đầu từ nên cảm biến này không cần thiết nữa. Các tắt như sau: (Mac OS X 10.4, 10.5, and 10.6)

 1. Mở terminal và gõ vào  sudo pmset -a sms 0 và bấm Return .
 2. Gõ mật khẩu và bấm Return.

2. Hệ thống unix ghi nhận thông tin lần cuối truy cập của tất cả các file. Điều đó có nghĩa là mỗi khi file nào được đọc thì nó đều ghi nhận lại bằng cách ghi vào ổ cứng.  Nếu ghi liên tục như vậy, vừa làm hệ thống chậm, vừa làm giảm tuổi thọ ổ SSD. Ta sẽ tắt nó bằng cách tạo 1 file khởi động bỏ vào thư mục LaunchDaemons.

 1. Mở terminal và gõ vào  sudo nano /Library/LaunchDaemons/com.nullvision.noatime.plist và bấm Return .
 2. Gõ mật khẩu và bấm Return.
 3. Chương trình nano mở ra và copy/paste nội dung sau vào
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
    "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
  <dict>
    <key>Label</key>
    <string>com.nullvision.noatime</string>
    <key>ProgramArguments</key>
    <array>
      <string>mount</string>
      <string>-vuwo</string>
      <string>noatime</string>
      <string>/</string>
    </array>
    <key>RunAtLoad</key>
    <true/>
  </dict>
</plist>
Sau đó bấm Ctrl+X và bấm Return
Giờ thì khởi động lại máy và mở terminal để kiểm tra lại kết quả
$ mount | grep " / "

/dev/disk0s2 on / (hfs, local, journaled, noatime)

3. Tắt hibernate và xóa file sleepimage để tiết kiệm 8gb ổ cứng
Mở terminal và gõ lệnh sau vào

$ sudo pmset -a hibernatemode 0
$ sudo rm /var/vm/sleepimage

4. Tắt Dynamic Pager 

Mở terminal và gõ vào
sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.dynamic_pager.plist
Sau đó xóa file
sudo rm /private/var/vm/swapfile*

5. Tùy chỉnh spotlight

Xong, khởi động lại và tận hưởng tốc độ của hệ thống...

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s